Obchodní podmínky

Zmluvné podmienky CP.sk

1. Spoločné ustanovenia

1.1. Spoločnosť CHAPS spol. s r.o. so sídlom Bráfova 1617/21, Brno, 616 00, Česká republika, IČ: 47547022, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, oddiel C, vložka 17631 (ďalej len Vykonávateľ), je oprávnená vykonávať majetkové práva k webovým stránkam cestovných poriadkov Cestovné poriadky a k aplikácii Cestovné poriadky (ďalej len CP.sk).

1.2. Vykonávateľ vydáva tieto Zmluvné podmienky CP.sk (ďalej len ZPCP), ktoré upravujú práva a povinnosti Používateľa a Obchodníka pri sprostredkovaní predaja cestovného dokladu (e-ticket) prostredníctvom CP.sk na autobusové alebo vlakové spoje. Účinné znenie ZPCP je uverejnené na adrese: https://resources.crws.cz/content/
conditions/spcp.s.html

1.3. Obchodník je spoločnosť ČSAD SVT Praha s.r.o. so sídlom Křižíkova 4-6, Praha 8, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 11856, IČ: 45805202. Obchodník sprostredkováva nákup cestovných lístkov na CP.sk na základe zmluvných vzťahov s jednotlivými dopravnými spoločnosťami (ďalej len Dopravcovia).

1.4. Používateľ znamená subjekt, ktorý pristupuje ku stránkam alebo aplikáciám CP.sk, využíva tieto stránky či využíva aplikácie CP.sk.

1.5. Pred použitím CP.sk je každý Používateľ povinný starostlivo sa zoznámiť s ZPCP. Používaním CP.sk Používateľ súhlasí so zverejnenými ZPCP.

1.6. Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva stránky alebo aplikácie CP.sk na nákup cestovných lístkov. Klient vykonaním objednávky nákupu cestovného dokladu súhlasí s tým, aby sa práva a povinnosti Klienta a Obchodníka riadili týmito ZPCP účinnými k príslušnému dátumu objednávky.

1.7. Registrácia je oznámenie vybraných osobných údajov Klienta. Dôvodom Registrácie sú požiadavky na poskytovanie niektorých aplikácií a služieb CP.sk, či cielený zámer Vykonávateľa umožniť prístup k niektorým častiam alebo službám CP.sk iba registrovaným Používateľom.

1.8. Právne vzťahy medzi Obchodníkom a Používateľom/Klientom sa riadia právom Slovenskej republiky. Všetky prípadné spory medzi Obchodníkom a Používateľom/Klientom budú riešené všeobecnými súdmi SR.

1.9. Dopravca je právnická alebo fyzická osoba zabezpečujúca dopravu osôb.

1.10. Cestujúci je osoba, ktorá skutočne použila e-ticket na svoju prepravu, nemusí to byť osoba totožná s Klientom, ktorý uskutočnil nákup cestovných dokladov. Ako Držiteľ sa označuje taký Cestujúci, na ktorého meno je vystavený e-ticket pre jedného či viacerých Cestujúcich. Len tento Cestujúci z e-lístka je povinný preukázať svoje meno osobným preukazom pri odbavení.

1.11. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 19 27, internetová adresa: https://www.soi.sk.

1.12. Vykonávateľ si vyhradzuje právo meniť tieto ZPCP bez predchádzajúceho upozornenia a s okamžitou účinnosťou. Povinnosťou Používateľa a Klienta je sledovať aktuálne znenie týchto podmienok.

1.13. Nákup SMS cestovných lístkov na mestskú hromadnú dopravu prostredníctvom CP.sk neukladá žiadnu zodpovednosť Vykonávateľa ani Obchodníka za bezchybné doručenie SMS cestovného lístka a ani za plnenie služby SMS cestovného lístka. Tieto služby poskytujú jednotliví prevádzkovatelia miestnej dopravy v spolupráci s mobilnými operátormi.

2. Využívanie CP.sk

2.1. Bez súhlasu vykonávateľa nie je dovolené využívať CP.sk inak ako pre vlastnú potrebu (a to ako v celku, tak jednotlivé časti). Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Vykonávateľa.

2.2. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu vykonávateľa do technickej podstaty či obsahu CP.sk alebo využívať dáta vyhľadaných informácií pre ďalšie aplikácie.

2.3. Vykonávateľ nezodpovedá za akékoľvek dopady, dôsledky a škody vzniknuté z použitia aplikácie CP.sk spôsobené akoukoľvek technickou poruchou (či už na strane aplikácie či tretej strany), nedostatočnou konektivitou, výpadky na strane platobných brán, apod.

2.4. Vykonávateľ nezodpovedá za akékoľvek dopady, dôsledky a škody vzniknuté z využitia informácií získaných z CP.sk spôsobené napr. neaktuálnosťou, či neúplnosťou zverejnených informácií či nedodržaním cestovných poriadkov jednotlivými dopravcami.

2.5. Vykonávateľ nezodpovedá za obsah CP.sk, ak bol na CP.sk umiestnený treťou osobou bez vedomia Vykonávateľa v rozpore s týmito podmienkami či v rozpore s právnymi predpismi.

2.6. Vykonávateľ nezodpovedá za obsah, dostupnosť a zabezpečenie webových stránok tretích strán odkazovaných z CP.sk, ani za akékoľvek záväzky a vzťahy vzniknuté medzi Používateľom a tretími stranami.

2.7. Používateľ nemá na sprístupnenie aplikácií a služieb právny nárok. Vykonávateľ si vyhradzuje právo pozastaviť bez náhrady a bez predchádzajúceho upozornenia dočasne alebo trvalo vybrané aplikácie a služby CP.sk alebo dostupnosť CP.sk ako celku.

2.8. Užívateľ je povinný konať tak, aby Vykonávateľovi, Obchodníkovi alebo tretím stranám nevznikla škoda.

2.9. Používateľovi sa zakazuje využívať CP.sk a ďalšie jeho aplikácia pre zber informácií pre ich ďalšie spracovanie a šírenie.

2.10. Používateľ sa zaväzuje, že bude pri Registrácii uvádzať iba pravdivé a aktuálne údaje o svojej identite.

2.11. Náklady vzniknuté Používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov v súvislosti s používaním CP.sk si Používateľ hradí sám.

3. Registrácia údajov Klienta

3.1. Poskytovanie niektorých aplikácií a služieb CP.sk či dostupnosť niektorých častí CP.sk môže byť viazané a podmienené Registráciou Klienta prostredníctvom CP.sk. Na nutnosť Registrácie je Klient upozornený v príslušnej časti CP.sk alebo v príslušnej aplikácii či službe CP.sk.

3.2. Poskytnutie osobných údajov pre Registráciu Klientom je dobrovoľné a je podmienkou pre vykonanie Registrácie a možnosti využívania aplikácií a služieb CP.sk, ktoré sú touto Registráciou podmienené.

3.3. Registrácia je bezplatná. Pri Registrácii sú požadované nasledujúce údaje:

  • E-mail (slúži ako login)
  • Heslo
  • Meno
  • Priezvisko

3.4. Pre potvrdenie Registrácie je potrebné vyplniť všetky povinné údaje. Vytvorením Registrácie Klient súhlasí s týmito ZPCP.

3.5. Doba platnosti Registrácie je stanovená na 24 mesiacov od vykonania Registrácie. Táto doba sa predlžuje vždy o ďalších 24 mesiacov po nákupe cestovného lístka alebo po prihlásení k službám CP.sk prostredníctvom údajov z Registrácie.

3.6. Vykonávateľ je oprávnený ukončiť Registráciu Klienta v prípade, že použitie CP.sk Používateľom je v rozpore s týmito ZPCP alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ďalej je Vykonávateľ oprávnený ukončiť Registráciu Klienta po uplynutí doby platnosti Registrácie. O ukončení Registrácie z vyššie uvedených dôvodov nie je povinný Vykonávateľ Klienta informovať.

3.7. Klient má právo požiadať o vymazanie či opravu osobných údajov (zmenu či zrušenie Registrácie).

3.8. Registrácia na CP.sk môže byť nahradená prihlásením sa účtom zo sociálnej siete Facebook alebo účtom Google. V takom prípade CP.sk nezhromažďuje žiadne osobné dáta Klienta, ale preberá ich z týchto služieb.

4. Spracovanie osobných údajov

4.1. Osobné údaje spracováva Vykonávateľ ako správca iba na základe a v rozsahu dovolenom všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR), o ochrane osobných údajov a predpisov súvisiacich, tj. zákonom č.18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov.

4.2. Vykonávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za dôverné, budú použité iba pre internú potrebu, nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité, okrem poskytnutia orgánom verejnej moci ak to vyžadujú právne predpisy.

4.3. Informácie o Klientovi a jeho nákupoch cestovných lístkov sú ukladané v zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

4.4. Účelom spracovania osobných údajov Klientov, ktorí vykonali Registráciu alebo aj bez Registrácie, je výhradne zabezpečenie a poskytovanie vybraných aplikácií a služieb CP.sk, zasielanie objednaných cestovných lístkov a ochrana CP.sk.

4.5. Vykonávateľ je oprávnený využiť anonymizované údaje bez väzby k určitému Klientovi napr. pre štatistické účely.

4.6. V záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov môže Klient kontaktovať zákaznícku podporu pomocou webového formulára https://helpdesk.amsbus.cz/cp/ alebo priamo e-mailom na gdpr@cp.svt.cz. Klient má právo na informáciu o spracovaní osobných údajov, na poskytnutie kópií osobných údajov aj podrobností o spracovaniu. Klient má právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovanie (zmenu či zrušenie registrácie), môže vzniesť námietku, predložiť sťažnosť dozorného úradu.

5. Nákup e-ticket a odbavenie

5.1. Pri nákupe e-ticket pred odchodom na platobnú bránu je vždy vyžadovaný súhlas s aktuálnym znením ZPCP, čím sa súčasne vyjadruje aj súhlas so spracovaním osobných údajov Klienta podľa kapitoly 4 tohto dokumentu.

5.2. V priebehu nákupu Klient zadá požadovaný počet e-ticketov a informácie o cestujúcich osobách. Ak Dopravca vyžaduje meno Cestujúceho, prípadne ďalšie údaje, je nutné ich zadať. V prípade nákupu bez Registrácie je nutné zadať aj správnu e-mailovú adresu, na ktorú bude e-lístok doručený.

5.3. Pre úhradu e-ticketu je Klient presmerovaný na platobnú bránu podľa ním zvoleného spôsobu platby. Obchodník ani Vykonávateľ sa žiadnym spôsobom nedostane do styku s citlivými údajmi internetového bankovníctva Klienta (prihlasovacie údaje) alebo platobnej karty Klienta, najmä k číslu platobnej karty, menu držiteľa a dobe platnosti karty. Platba kartou je zabezpečená systémom 3D Secure.

5.4. Po úspešne vykonanej platbe vystaví Obchodník e-ticket v elektronickej podobe.

5.5. Súbor e-ticket vo formáte "PDF" zašle Obchodník Klientovi elektronickou poštou na adresu, ktorú Klient uviedol počas nákupu alebo pri registrácii. Tento súbor si môže Klient podľa potreby zobraziť, vytlačiť alebo uložiť.

5.6. Cestujúci sa pri nástupe do autobusu alebo pri kontrole cestovných dokladov vo vlaku preukazuje e-ticketom, zobrazeným na displeji elektronického zariadenia a prípadne dokladom, potvrdzujúcim nárok na zľavu. Iba v prípadoch, keď je to na e-tickete vyslovene uvedené, alebo sa jedná o cestovný lístok na vnútroštátny spoj ČD, je prípustné aj odbavenie cestujúceho len so znalosťou kódu pre odbavenie e-ticketu a prípadne dokladom potvrzujúcím nárok na zľavu.

5.7. Ak Dopravca požaduje vytlačenie e-ticketu, Klient je na túto skutočnosť upozornený v priebehu nákupu aj v e-maili obsahujúcim e-ticket.

5.8. Vždy je prípustné odbavenie s vytlačeným e-ticketom v nezmenenej veľkosti na papieri vo formáte A4.

6. Údaje o Cestujúcich

6.1. Na niektorých spojoch vyžadujú Dopravcovia uvedenie údajov o Cestujúcich na e-tickete (napr. priezvisko a meno). V tomto prípade sú tieto údaje pri nákupe e-ticketu požadované, na e-ticketoch uvádzané a také e-tickety sú neprenosné.

6.2. Klient je pri výbere spoja informovaný o použitej tarife podľa zadaných informácií. Nárok na zľavu musí Cestujúci preukázať pri nástupe do autobusu alebo pri kontrole cestovných lístkov vo vlaku, inak stráca nárok na dopravu bez náhrady.

7. Zodpovednosť Obchodníka

7.1. Obchodník prehlasuje, že osobné údaje nutné pre nákup e-ticketu sú považované za dôverné. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov sú uvedené v kapitole 4 tohto dokumentu.

7.2. Obchodník nezodpovedá za Dopravcu. Vlastný priebeh dopravy sa riadi príslušnými prepravnými poriadkami a zmluvnými prepravnými podmienkami Dopravcu, pokiaľ nie je v týchto ZPCP stanovené inak.

7.3. Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2021/782 zo dňa 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Obchodník upozorňuje Cestujúcich, že ním vydané e-tickety neponúkajú rovnakú úroveň ochrany ako priame prepravné doklady a železničný dopravca, prevádzkujúci daný spoj tieto prepravné doklady nevydal ako priame prepravné doklady. Pri železničných dopravcoch platia výhradne aktuálne podmienky zverejnené na jeho webových stránkach – viď odst. 10 týchto podmienok.

7.4. Obchodník nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neprevzatím e-ticketu Klientom.

8. Zodpovednosť Klienta

8.1. Pri nákupe e-ticketu je Klient povinný skontrolovať všetky údaje, najmä dátum a čas odchodu, vybraný spoj, použitú tarifu zodpovedajúcu nárokom Cestujúceho na zľavu, meno Cestujúceho, cenu, prípadne e-mailovú adresu pre doručenie. Obchodník nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku nesprávnosti údajov poskytnutých Klientom. Klient berie na vedomie, že neskôr uplatnené špecifické požiadavky či zľavy nie je možné pri poskytnutí služby zohľadniť.

9. Vrátenie e-ticket

9.1. Podmienky pre vrátenie e-ticket sú stanovené Dopravcom a sú uvádzané už pred nákupom e-ticket. Na e-lístku je vytlačená príslušná zrážka / doba do odchodu podľa cestovného poriadku, do kedy je možné e-ticket vrátiť. Výnimkou je dopravca České dráhy, kde sú podmienky vrátenia uvedené na webe dopravcu.

9.2 E-ticket je možné vrátiť s príslušnou zrážkou a v časovom termíne do odchodu spoja jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • kliknutím na príslušný odkaz/tlačidlo v aplikácii, v ktorej bol e-ticket zakúpený (v mobilnej aplikácii Cestovné poriadky CP v detaile lístka, na webe CP.sk na stránke Cestovné lístky),
  • vyplnením Kódu CP.sk vo formulári "Vrátiť zakúpené cestovné lístky" na stránke Cestovné lístky na webe CP.sk (cp.sk/jizdenky).

Podmienkou úspešného vrátenia e-ticketu zakúpeného prostredníctvom prihláseného účtu Klienta je prihlásenie sa do toho istého účtu Klienta, ktorý bol použitý na jeho zakúpenie.

9.3. Pokiaľ došlo k nákupu e-ticket prostredníctvom mobilnej aplikácie Cestovné poriadky CP bez registrácie Klienta, potom je e-ticket uložený iba v pamäti zariadenia použitého pre nákup e-ticket a nebude zobrazený prostredníctvom webu CP.sk (jeho vrátenie použitím Kódu CP.sk bude na webe CP.sk možné). Ak dôjde k vymazaniu pamäte aplikácie alebo k preinštalovaniu aplikácie na tomto zariadení, v aplikácii už nebude e-ticket dostupný.

9.4. Pokiaľ došlo k nákupu e-ticket prostredníctvom webu CP.sk bez registrácie Klienta, potom je e-ticket uložený iba v pamäti prehliadača internetu na počítači, ktorý bol pre nákup e-ticket použitý a nebude zobrazený v mobilnej aplikácii Cestovné poriadky CP. Ak dôjde k vymazaniu pamäte alebo na preinštalovanie daného prehliadača internetu či celého systému, na webe CP.sk už nebude e-ticket dostupný.

9.5 Ak Klient už nemá Kód CP.sk, nie je možné e-ticket vrátiť. Kód CP.sk bol uvedený v e-maile obsahujúcim e-ticket alebo priamo na e-tickete zaslanom na e-mailovú adresu uvedenú pri kúpe e-ticketu alebo bol zobrazený na e-tickete zobrazenom prostredníctvom jednej z aplikácií CP.sk.

9.6. Lístok dopravca České dráhy, a.s. ide v rámci CP.sk vrátiť výhradne ako celý združený doklad. Teda cestu Tam a Späť vždy dohromady s ohľadom na čas odchodu cesty Tam. Na webových stránkach ČD (https://www.cd.cz/eshop/vraceni-a-vymena/) môžete uplatniť právo z prepravnej zmluvy podľa kompletných možností dopravcu. Potrebujete k tomu poznať kód k odbaveniu a e-mailovú adresu použitú pri nákupe cestovného lístka.

9.7. Vrátená čiastka bude Klientovi prevedená na účet prostredníctvom ním použitej platobnej brány, z ktorej vykonal úhradu. K zadaniu pokynu pre vrátenie peňazí obvykle dôjde do troch pracovných dní po vrátení e-ticket Klientom. Klient je o tom informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý je zaslaný na adresu použitú pre nákup e-ticket.

10. Reklamácia e-ticket

10.1. Za priebeh dopravy zodpovedá Dopravca. Cestujúcemu nevzniká voči Obchodníkovi alebo Vykonávateľovi nárok na úhradu prípadných škôd spôsobených meškaním alebo zrušením spoja.

10.2. Ak cestujúci e-ticket na menej ako 250 km nepoužil preto, že príslušný spoj bol zrušený alebo meškal s odjazdom o viac ako 30 minút, bude mu cestovné vrátené. Preprava na väčšiu vzdialenosť sa riadi nariadením EP č. 181/2011. Toto ustanovenie platí len pre autobusové e-tickety, pokiaľ v tomto dokumente nemá konkrétny Dopravca stanovené odlišné podmienky.

10.3. O túto náhradu musí Klient požiadať Obchodníka prostredníctvom formulára zákazníckej podpory, kde priloží aj reklamovaný e-ticket. Obchodník sa zaväzuje potvrdiť všetky takto prijaté reklamácie do dvoch pracovných dní. Ak Klient v tejto lehote potvrdenie nedostane, je nutné považovať reklamačnú požiadavku za nedoručenú a reklamáciu opakovať.

10.4. Obchodník reklamáciu overí u Dopravcu, a ak sa potvrdí jej oprávnenosť, vráti Klientovi prostredníctvom ním použitej platobnej brány cestovné na účet, z ktorého bola vykonaná úhrada. O výsledku reklamačného konania bude Klient upovedomený.

10.5. Formulár pre podanie reklamácie je na adrese: https://helpdesk.amsbus.cz/cp/

10.6. Pre cestovné lístky skupiny Leo Express platia výhradne aktuálne podmienky zverejnené na jeho webových stránkach https://www.leoexpress.com/sk/o-nas/prepravne-podmienky. Kontakt na zákaznícke centrum, refundácia, kompenzácia https://www.leoexpress.com/sk/kontakt.

10.7. Pre cestovné lístky skupiny RegioJet platia výhradne aktuálne podmienky zverejnené na jeho webových stránkach https://www.regiojet.cz/.

10.8. Pre cestovné lístky dopravcu Arriva vlaky s.r.o. platia výhradne aktuálne podmienky zverejnené na jeho webových stránkach https://www.arriva.cz/.

10.9. Pre cestovné lístky skupiny Flixbus platia výhradne aktuálne podmienky zverejnené na jeho webových stránkach https://www.flixbus.cz/. Pre komunikáciu s dopravcom použite prosím jeho formulár na adrese https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=sk.

10.10. Pre cestovné lístky dopravcu České dráhy, a.s platia výhradne aktuálne podmienky zverejnené na jeho webových stránkach https://www.cd.cz/.

10.11. Pre cestovné lístky dopravcu SLOVAK LINES EXPRESS platia výhradne aktuálne podmienky zverejnené na webových stránkach https://www.slovaklines.sk/. Kontakt na zákaznícke centrum, refundácia, kompenzácia na adrese info@slovaklines.sk.

10.12. Pre cestovné lístky dopravcu CK DAKA platia výhradne aktuálne podmienky zverejnené na webových stránkach https://bus.daka.sk/. Kontakt na zákaznícke centrum, refundácia, kompenzácia na adrese linky@ckdaka.sk.

10.13. Pre cestovné lístky dopravcu LeviTour platia výhradne aktuálne podmienky zverejnené na webových stránkach https://www.levitour.sk/. Kontakt na zákaznícke centrum, refundácia, kompenzácia na adrese info@levitour.sk.

10.14. Pre lístky dopravcu Gepard Express platia výhradne aktuálne podmienky zverejnené na webových stránkach http://files.bileto.com/ge-terms.pdf. Kontakt na zákaznícke centrum, refundácia, kompenzácia na adrese info@gepard.com.

Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30. 9. 2023.